Skip to main content

Kysymyksiä ja vastauksia Pro Kuusamosta

Miksi Pro Kuusamo on perustettu?

Pro Kuusamo on perustettu säilyttämään Kuusamon ainutlaatuiset luontoarvot ja turvaamaan puhtaaseen luontoon pohjautuvien elinkeinojen kehitysmahdollisuudet. Päämäärämme tukeutuu Kuusamon kaupunginvaltuuston vuonna 1993 hyväksymään ympäristöjulistukseen. Olemme iloisia, että myös Kuusamon kaupungin uusi strategia tukee samaa tavoitetta: www.kuusamo.fi/tiedostot/kuusamon-kaupungin-strategia-2021-2028/

Miten Pro Kuusamo toimii?

Edistämme keskustelua alueen eri toimijoiden ja toimialojen kesken meille tärkeistä teemoista. Tuomme esille näkymiä Kuusamon kehittymisestä hyvinvoivana luontokaupunkina.

Keitä ovat Pro Kuusamon jäsenet? 

Pro Kuusamolla ry:llä on noin 1.100 jäsentä. He ovat pääasiassa yksityishenkilöitä, jotka haluavat vaalia Kuusamon ainutlaatuista luontoa ja siihen kestävästi perustuvia elinkeinoja.

Miten jäseneksi voi liittyä?

Jäseneksi voit liittyä helposti netissä: www.prokuusamo.fi

Vastustaako Pro Kuusamo kaivoksia? 

Pro Kuusamo ei vastusta kaivostoimintaa sinänsä, mutta vastustaa ympäristön kannalta kestämätöntä toimintaa silloin kun sen aiheuttamat haitat ovat suuremmat kuin hyödyt.

Miten Pro Kuusamon kanta Kuusamon kaivoshankkeisiin ilmenee käytännössä?

Kuusamon kaupungin luonnonvarojen yhteensovittamistyöryhmän hyväksyi vuonna 2016 yleiskaavan, jossa yhtenä kokonaisuutena oli matkailulle ja luontoelinkeinoille varattu ”kaivosvapaa alue”, ns. Ankka-alue. Alue sijaitsee Oulangan kansallispuiston, Kitkajärven ja Kitkajoen sekä Rukan matkailualueen keskellä. Ankka-alueelle ei tule hyväksyä kaivostoimintaa ja jo pelkkä malminetsintä on suljettava pois kaivosuhkaa ylläpitävänä.

Miten Pro Kuusamo aikoo toimia nyt, kun yleiskaava ”kaivosvapaan alueen” osalta kaatui vuonna 2019 hallinto-oikeudessa?

Teemme työtä sen eteen, että kaupunginvaltuusto ottaisi asian uudelleen työn alle ja korjaisi kaavamerkintöjä siten, että ne täyttävät lain kirjaimen ja toisaalta tuottavat alun perin tavoitellun lopputuloksen.

Kuinka Pro Kuusamo suhtautuu muualla Kuusamossa oleviin malminetsintä- ja kaivoshankkeisiin?

Suhtaudumme kriittisesti kaikkiin Oulanka- ja Kitkajoen valuma-alueilla oleviin luontoarvoja uhkaaviin hankkeisiin. Jo pelkkä riski saastumisesta ja Kuusamon mainehaitasta on kestämätöntä luontoelinkeinojen tulevaisuudelle.

Miten Pro Kuusamo palvelee jäsenistöään?

Järjestämme tilaisuuksia, jossa tarjoamme tietoa luontoon pohjautuvien elinkeinojen kehitysnäkymistä ja kaivostoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Seuraamme Kuusamossa ja lähialueilla tapahtuvia hankkeita ja viranomaispäätöksiä. Tiedotamme jäsenistöämme ja vastaamme jäseniltä tuleviin kysymyksiin malminetsintälupiin liittyvien lausuntojen ja muistutusten teossa. 

Eikö mineraalit tulisi kaivaa sieltä missä niitä on?

Periaatteessa kyllä, mutta luonnonvaroihin kuuluvat myös maisemat ja luonnon monimuotoisuus. Sen vuoksi ennen kaivostoiminnan aloittamista tulisi selvittää hankkeen hyötyjen ohella myös olemassa oleville elinkeinoille ja asukkaille aiheutuvat haitat. Kaivostoiminnan synnyttämien hyötyjen ja haittojen vertaaminen eli ns. intressivertailu on mahdollista. PTT:n (2014) tutkimuksen mukaan Juomasuon kaivos vähentäisi työllisyyttä muualla enemmän kuin kaivos itse työllistäisi. 

Miksi kaivostoiminnassa ei riitä se, että virkamiehet toimivat kaivos- ja ympäristölainsäädännön pohjalta?

Nykyisellään lainsäädäntömme ei anna riittävää turvaa kaivosten haittavaikutuksilta. Kaivoshankkeiden haitankärsijöiden on omalla aktiivisuudellaan ja kustannuksillaan yritettävä turvata toimintaedellytyksensä.

Mitä minä voin tehdä Kuusamon luonnon eteen? 

  • Liity Pro Kuusamoon.
  • Vie viestiä omalle verkostolle sekä päättäjille. On tärkeää pitää yllä positiivista keskustelua. 
  • Auta varainkeruussa. Puhtaan luonnon ja siihen kestävästi perustuvien elinkeinojen toimintaedellytyksien turvaaminen vaatii aktiivista työtä ja asiantuntijoiden avun käyttöä. Siihen tarvitaan varoja. Katso lisätietoja täältä
  • Tarkastele omia toimiasi. Omaanko kestävät kulutustottumukset? Käytänkö paikallisten toimijoiden palveluita? Kierrätänkö? Toiminko roskattoman retkeilyn periaatteiden mukaisesti? Itse voimme vaikuttaa jo moneen asiaan sekä näyttää esimerkkiä!
  • Käytä ja näytä Kuusamon luontoa ja luontoon pohjautuvia elinkeinoja omien kanavien ja verkostojen kautta. Koko maailma on avoinna sosiaalisen median avustuksella!