Skip to main content
Pro Kuusamo

LUONTO KULTAA MUISTOT – PRO KUUSAMO

Pro Kuusamon perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja, luontokuvaaja Hannu Hautala toteaa: ”Olen saanut Kuusamolta niin paljon, että vaikuttamiseni Pro Kuusamon kautta on vähintä mitä voin tehdä Kuusamon luonnon puolesta.”

Kuusamon Vihreässä kullassa ja valkoisissa tuntureissa on tulevaisuutemme.

Yhdistyksen tarkoituksena on Kuusamon ja sen naapurikuntien luonto-, ympäristö- ja kulttuuriarvojen suojelu sekä vapaiden näkymien vastuullinen vaaliminen.

Pro Kuusamo ry haluaa säilyttää Kuusamo luonto- ja matkailukuntana ja ylläpitää sekä edistää Kuusamon ainutlaatuiseen luontoon perustuvien elinkeinojen yleisiä toimintaedellytyksiä ja työllistävää vaikutusta tuleville sukupolville.

Yhdistys harjoittaa muun muassa tiedotus- ja valistustoimintaa sekä osallistuu aluettaan koskevaan suunnitteluun ja toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. Pro Kuusamo ry kerää jäsenmaksuja ja ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tarkoituksen tukemiseksi.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja Kari Miettunen, Kuusamo
Varajäsen Tarja Leinonen-Viinikka, Kuusamo

Vpj Jokke Kämäräinen, Kuusamo
Varajäsen Jussi Saarinen, Kuusamo

Miia Porkkala, Espoo
Varajäsen Marja Salokangas, Helsinki

Tiina Lehmuskoski, Espoo
Varajäsen Henrik Riipinen, Kuusamo

Juha Kujala, Kuusamo
Varajäsen Jalmari Oikarainen
, Kuusamo

Arto Naukkarinen, Kauniainen
Varajäsen 
Jorma Lehikoinen, Kuusamo

Juha Korhonen, Kuusamo
Varajäsen Matti Aikio, Kirkkonummi

Eero Henttu, Oulu
Varajäsen, Meeri Koutaniemi, Helsinki

Toiminnanjohtaja Jouni Hakola
040 149 0002
prokuusamo@prokuusamo.fi

Säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Pro Kuusamo ry ja kotipaikka Kuusamo.
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on Kuusamon ja sen naapurikuntien luonto- ja ympäristö- sekä kulttuuriarvojen suojelu sekä vapaiden näkymien vastuullinen vaaliminen sekä säilyttää Kuusamo luonto- ja matkailukuntana ja ylläpitää sekä edistää Kuusamon ainutlaatuiseen luontoon perustuvien elinkeinojen yleisiä toimintaedellytyksiä ja työllistävää vaikutusta tuleville sukupolville. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
  – Harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa. 
  – Osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja sekä tekee, teettää tai ostaa selvityksiä. 
  – Järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, retkiä ja vastaavia tapahtumia.
  – Toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.
  Toimintansa tukemiseksi
  – Yhdistys kerää jäsenmaksuja.
  – Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
 3. Jäsenet
  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen ei ole velvollinen suorittamaan jäsenmaksua.
 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ero astuu voimaan hallituksen päätöksen jälkeen.
 5. Jäsenmaksu
  Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Kannatusjäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Kannatusjäsen voi halutessaan lahjoittaa yhdistykselle vapaavalintaisen summan.
 6. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 8 varsinaista jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, tai hallituksen jäsen, kaksi yhdessä.
 8. Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 9. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.
 11. Vuosikokous
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien / toiminnantarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille varajäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa / toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat / toiminnantarkastajat
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.